امور کنسولی

تعرفه خدمات کنسولی

تعرفه خدمات کنسولی از اردیبهشت ماه 1398

 

ردیف

نوع خدمات

نرخ خدمات

1

صدور و تجدید گذرنامه

475 رینگت

2

صدور گذرنامه افراد زیر 18 سال

238 رینگیت

3

صدور گذرنامه مفقوده

713 رینگت

4

صدور گذرنامه مخدوشه

713 رینگت

5

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

86 رینگت

6

صدور گذرنامه عابرین غیرمجاز

950 رینگت

7

مکاتبات استعلام عابرین غیرمجاز

166 رینگت

8

تغییر محل اقامت

86 رینگت

9

صدور خروجی مشمولین

86 رینگت

10

مکاتبات استعلام خروج مشمولین

143 رینگت

11

تعویض شناسنامه

95 رینگت

12

صدور شناسنامه

95 رینگت

13

صدور المثنی شناسنامه (اولین بار)

166 رینگت

14

صدور المثنی شناسنامه (دومین بار)

356 رینگت

16

تصدیق امضا

57 رینگت

17

تصدیق وکالتنامه (برای نقل و انتقال اموال منقول)

124 رینگت

18

تصدیق وکالتنامه (برای نقل و انتقال اموال غیر منقول)

627 رینگت

19

تصدیق وکالتنامه (امور اداری، بانکی، قضایی)

62 رینگت

20

گواهی عدم سوء پیشینه + انگشت نگاری

172 رینگت

21

صدور گواهی تجرد

57رینگت

22

صدور گواهی نسبت

62 رینگت

23

صدور گواهی تاهل ( ویا ترجمه تمام صفحات شناسنامه )

105 رینگت

24

کپی برابر اصل

57 رینگت

25

صدور پروانه زناشویی

114 رینگت

26

ثبت ازدواج

86 رینگت

27

ترجمه شناسنامه صفحه اول

57 رینگت

28

ترجمه گواهینامه

143 رینگت

29

رضایت خروج همسر و فرزندان

57 رینگت

30

تایید مهر وزارت امور خارجه مالزی

114 رینگت

31

صدور یادداشت متفرقه

86 رینگت

32 صدور گواهی فوت ( در صورت ثبت فوت ) هر برگ 

35 رینگت

33 تغییر نام و یا نام خانوادگی

205 رینگت

34 ثبت طلااق (در شرایط حضور زوجین)

205 رینگت

35 ثبت طلاق (یک طرفه بدون استعلام مرکز)

265 رینگت

36 ثبت طلاق (یک طرفه با مجوز مرکز)

480 رینگت

شماره حساب سفارت:

CIMB Bank: 8000443614

May Bank: 564427305770

ملاحظه:

  • پرداخت آنلاین مورد قبول نمی باشد لطفا از پرداخت آنلاین جدا خودداری فرمایید.
  • مبلغ فوق فقط و فقط به یکی از طرق زیر پرداخت گردد:
  •    در یکی از دو بانک CIMB BANK   یا MAY BANK به صورت  Cash Deposit
  •    در یکی از دو بانک CIMB BANK یا MAY BANK از طریق تکمیل فیش واریزی

 

یاد آور می شود پرداخت خارج از موارد ذکر شده مورد قبول نمی باشد و تنها از روش های  فوق استفاده فرمایید.