امور کنسولی

تائید مدارک

روند تائید مدارک تحصیلی

الف: مدارک فارغ التحصیلی دانشگاهی

 1. ثبت نام در سامانه تائید اسناد کنسولی (Mikhak.mfa.ir)
 2. اسکن و بارگذاری مدارک فارغ التحصیلی (به زبان انگلیسی و مالایی)، ریز نمرات و یا گواهی فارغ التحصیلی در قسمت مدارک فارغ التحصیلی و ریز نمرات جهت استعلام.
 3. تمامی مدارک فوق میبایست به صورت یکجا بارگذاری شده و یک کد رهگیری دریافت نمیایید.
 4. دریافت نتیجه استعلام از دانشگاه ( زمان انتظار بر حسب دانشگاه محل تحصیل متفاوت می باشد، با این حال چنانچه ظرف 10 روز کـاری پاسخی دریافت نگردیدموضوع را تلفنی از بخش امور دانشجویی پیگیری نمایید.)
 5. بخش دانشجویی پس از دریافت ایمیل تائیدیه و نتیجه استعلام از دانشگاه، مدرک را تائید خواهد نمود و نیازی به مراجعه حضوری متقاضی به کنسولی نیست.

تذکر 1:

 • پایان نامه ( صفحه اول شامل عنوان، مشخصات دانشجو، استاد راهنما و مهر دانشگاه/ در صورت نداشتن مهر دانشگاه صفحه با امضای استاد راهنما ) در قسمت گواهی پایان نامه بارگذاری و کد رهگیری جداگانه دریافت نمائید.

ب: گواهی اشتغال به تحصیل، شهریه، ریز نمرات ترم و شرکت در سمینار 

 1. گواهی اشتغال به تحصیل و شهریه در گزینه مربوط به خود بارگذاری شوند.
 2. گواهی شرکت در سیمنار و کنفرانس نیز در گزینه مربوطه بارگذاری شود. یاد آور می گردد  هر گواهی از سوی بخش کنسولی تائید نخواهد شد و امور دانشجویی با توجه به مقررات نسبت به رد یا تائید اقدام خواهد نمود.
 3. گواهی شرکت در دوره آموزشی باید ابتدا به تائید وزارت امورخاجه مالزی برسد سپس در ازاء دریافت تعرفه در بخش کنسولی تائید خواهد شد.

 تذکر: تائید ریز نمرات ترم تحصیلی و گواهی انصراف نیاز به استعلام از دانشگاه دارد از این رو لازم است متقاضی ریز نمرات را در قسمت مدارک جهت استعلام بارگذاری نماید تا جهت استعلام برای دانشگاه ارسال گردد.

ج: تایید مدرک دانش آموزی

 • مدارک دانش آموزی و دیپلم صادره از مدارس یا کالج های مالزی باید از سوی وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه مالزی تایید گردند.
 • پس از تایید وزارت امور خارجه مالزی مدرک درقسمت گواهی اشتغال به تحصیل بارگذاری و برای تائید به همراه اصل آن به بخش کنسولی،اداره دانشجوئی یا دفاتر وزارت خارجه در شهرستانها مراجعه نمائید.

بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران-کوالالامپور