ساعت کار بخش کنسولی جهت پاسخگوئی تلفنی
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 تا 13
ساعت کار بخش کنسولی
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت ۹ الی ۱۳
ساعت کار اداری سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 الی 17