امور کنسولی

کپی برابر اصل مدارک

مدارک مورد نیاز:

  1. ارائه اصل مدرک به همراه تصویر آن 
  2. اصل قبض بانکی پرداختی بابت تائید کپی برابر اصل هر برگ (هر مهر و امضاء) _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.