امور کنسولی

ثبت طلاق

با درخواست زوجین

لطفا پس از تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه میخک  (بخش ثبت طلاق) و اخذ کد رهگیری ،  همراه با مدارک ذیل به بخش کنسولی مراجعه نمائید.

 

 مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی توسط زوجین - یک نسخه

 2. تکمیل پرسشنامه درخواست ثبت طلاق توسط زوجین - یک نسخه

 3. اصل و تصویر گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی (دو طرفه) صادره از سوی مراجع رسمی مالزی - یک نسخه

 4. اصل و تصویر حکم قطعی طلاق (دو طرف) صادره از سوی دادگاه - یک نسخه

 5. اصل و تصویر شناسنامه عکسدار و معتبر زوجین - یک نسخه

 6. اصل و تصویر گذرنامه زوجین مقیم در محل

 7. عکس 4×3 جدید رنگی و یکنواخت هر یک از زوجین - سه قطعه(تمام رخ با زمینه سفید٫ بدون کلاه و عینک/ خانمها با حجاب کامل)

 8. اصل و تصویر سند ازدواج  - یک نسخه

 9. اصل قبض بانکی پرداخت هزینه ثبت طلاق جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

توضیحات:

 1. حضور زوجین جهت درخواست ثبت طلاق الزامیست.

 2. حضور دو شاهد (مرد) ایرانی برای امضای دفاتر مربوطه الزامیست.


با درخواست زوج

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی - یک نسخه

 2. تکمیل پرسشنامه درخواست ثبت طلاق توسط زوج - یک نسخه

 3. اصل و تصویر حکم قطعی طلاق (دوطرفه) صادره از سوی دادگاه محل - یک نسخه

 4. اصل و تصویر گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی صادره از مراجع اسلامی - یک نسخه

 5. اصل و تصویر شناسنامه عکسدار و معتبر زوج - یک نسخه

 6. تکمیل اظهاریه طلاق توسط زوج - یک نسخه

 7. اصل و تصویر سند ازدواج و شناسنامه زوجه (در صورت امکان) - یک نسخه

 8. عکس 4×3 جدید رنگی و یکنواخت زوج - یک قطعه(تمام رخ با زمینه سفید٫ بدون کلاه و عینک/ خانمها با حجاب کامل)

 9. ارایه پاکت تمبردار سفارشی با نشانی دقیق پستی طرف غایب (زوجه)

 10. اصل قبض بانکی پرداخت هزینه ثبت طلاق_ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

توضیحات:

حضور زوج به همراه دو شاهد (مرد) ایرانی برای امضای دفاتر مربوطه الزامیست.


با درخواست زوجه

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی - یک نسخه

 2. تکمیل پرسشنامه درخواست ثبت طلاق توسط زوجه - یک نسخه

 3. اصل و تصویر حکم قطعی طلاق (دوطرفه) صادره از سوی دادگاه محل - یک نسخه

 4. اصل و تصویر گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی صادره از مراجع اسلامی - یک نسخه

 5. اصل و تصویر شناسنامه عکسدار و معتبر زوجه - یک نسخه

 6. تکمیل اظهاریه طلاق توسط زوجه - یک نسخه

 7. اصل و تصویر سند ازدواج و شناسنامه زوج (در صورت امکان) - یک نسخه

 8. عکس 4×3 جدید رنگی و یکنواخت زوجه - دو قطعه
  (تمام رخ با زمینه سفید٫ بدون کلاه و عینک/ خانمها با حجاب کامل)

 9.  اصل قبض بانکی پرداخت هزینه ثبت طلاق _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحهمراجعه فرمایید.

 10. ارایه پاکت تمبردار سفارشی با نشانی دقیق پستی طرف غایب (زوج)

 

- حضور زوج به همراه دو شاهد (مرد) ایرانی برای امضای دفاتر مربوطه الزامیست.