امور کنسولی

ثبت فوت

ثبت فوت

لطفا پس از تکمیل اطلاعات و بارگزاری مدارک مورد نیاز در سامانه میخک  و اخذ کد رهگیری ، همراه با مدارک ذیل به بخش کنسولی مراجعه نمائید. 

مدارک مورد نیاز:

  1. تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی - یک نسخه

  2. ارایه اصل شناسنامه متوفی (درصورت عدم دسترسی به شناسنامه، اصل گذرنامه)

  3. اصل و گواهی فوت محلی که علت فوت در آن درج شده باشد. اگر در کشور ثالث اتفاق افتاده باشد اصل گواهی فوت می بایست توسط نمایندگی ایران در کشور محل فوت ترجمه و تإیید شده باشد.

  4. اصل و تصویر گزارش پلیس و پزشکی قانونی که به تائید مراجع ذیصلاح محلی رسیده باشد.

  5. اصل مدرک معتبر ایرانی اعلام کننده واقعه فوت (شامل شناسنامه- گذرنامه- کارت ملی)

  6. صدور گواهی فوت به درخواست اعلام کننده با اخذ تعرفه کنسولی می باشد. جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.