امور کنسولی

صدور گذرنامه

عابرین غیر مجاز

مدارک مورد نیاز:

 1. ثبت نام در سامانه TAK 
 2. تکمیل فرم عابرین غیر مجاز در سامانه
 3. بارگذاری تصویر مدارک مورد نیاز
 4. مراجعه به بخش کنسولی با همراه داشتن اصل مدارک بارگذاری شده و کد رهگیری
 5. رسید پرداخت هزینه مکاتبات _ جهت مشاهده مبلغ پرداخت به صفحه  تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.
 6. رسید پرداخت جریمه عبور غیر مجاز_ جهت مشاهده مبلغ پرداخت به صفحه  تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید. 

(تبصره : عابرین غیرمجازی که در هنگام درخواست گذرنامه از زمان خروجشان از کشور بیش از پنج سال گذشته باشد از پرداخت جریمه معاف می باشند.)

توضیحات:

 1. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.


متولدین خارج از کشور

مدارک مورد نیاز:

 • تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی- یک نسخه
 • تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه
 • اصل و تصویر کارت یا برگ اقامت کشور مالزی - یک نسخه
 • اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه - یک نسخه
 • اصل و تصویر کارت ملی - یک نسخه
 • عکس 4×3 جدید رنگی با زمینه سفید، بدون کلاه و عینک و با حجاب کامل - سه قطعه
 • رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

توضیحات:

 • در صورتی که  متقاضی زیر 18 سال باشد و محل اقامت پدر در گذرنامه مالزی درج شده باشد بایستی متقاضی نسبت به تکمیل مهر خروج مخصوص مقیمین خارج از کشور و پرداخت مبلغ 45 رینگیت اقدام نمایند.
 • در صورت درخواست متقاضی، فرم های مربوط به "تغییر محل اقامت" و همچنین مهر "خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور" و یا "مهر خروج مشمولین ویژه مقیمین خارج از کشور" تکمیل گردد.
 • متقاضیانی که یکبار اصل مدارک فوق را به امور کنسولی ارائه نموده اند تصویر همان مدارک کافی می باشد.
 • در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و  یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.


بانوان خارجی

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی [ دانلود فرم مربوطه ]
 2. تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه
 3. اصل و تصویر شناسنامه - یک نسخه
 4. اصل و تصویر کارت هویت خارجی - یک نسخه
 5. عکس 4×3 جدید با زمینه سفید، بدون کلاه و عینک و با حجاب کامل - سه قطعه
 6. رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

توضیحات:

 1. در صورت درخواست متقاضی، فرم های مربوط به "تغییر محل اقامت" و همچنین مهر "خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور" و یا "مهر خروج مشمولین ویژه مقیمین خارج از کشور" تکمیل گردد.
 2. متقاضیانی که یکبار اصل مدارک فوق را به امور کنسولی ارائه نموده اند تصویر همان مدارک کافی می باشد.
 3. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و  یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.

 


تابعیت مضاعف

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی - یک نسخه
 2. تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه
 3. اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل و تصویر کارت ملی هر کدام یک نسخه
 4. اظهار کتبی نحوه اخذ تابعیت مضاعف و درخواست به تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 5. اصل و تصویر گذرنامه یا کارت هویت خارجی - یک نسخه
 6. عکس 4×3 جدید رنگی با زمینه سفید، بدون کلاه و عینک و با حجاب کامل - دو قطعه
 7. رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

توضیحات:

 1. در صورت درخواست متقاضی، فرم های مربوط به "تغییر محل اقامت" و همچنین مهر "خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور" و یا "مهر خروج مشمولین ویژه مقیمین خارج از کشور" تکمیل گردد.
 2. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.

مشمول ماده 990 ق.م

مدارک مورد نیاز:
 1. تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی- یک نسخه
 2. تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه
 3. اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل و تصویر کارت ملی هر کدام یک نسخه
 4. اصل و تصویر کارت هویت خارجی یا گذرنامه - یک نسخه
 5. گواهی دال بر رد تابعیت خارجی
 6. عکس 4×3 جدید رنگی با زمینه سفید، بدون کلاه و عینک و با حجاب کامل - سه قطعه
 7. رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.
 1. در صورت درخواست متقاضی، فرم های مربوط به "تغییر محل اقامت" و همچنین مهر "خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور" و یا "مهر خروج مشمولین ویژه مقیمین خارج از کشور" تکمیل گردد.
 2. متقاضیانی که یکبار اصل مدارک فوق را به امور کنسولی ارائه نموده اند تصویر همان مدارک کافی می باشد.
 3. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و  یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید


صدور گذرنامه مخدوشه

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی - یک نسخه
 2. تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه
 3. اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه - یک نسخه
 4. اصل و تصویر کارت ملی - یک نسخه
 5. اصل و تصویر تمام صفحات گذرنامه مخدوشه - یک نسخه
 6. اعلام کتبی نحوه مخدوشه شدن و... - یک نسخه
 7. عکس 4×3 جدید رنگی با زمینه سفید، بدون کلاه و عینک و با حجاب کامل - دو قطعه
 8. رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

توضیحات:

 1. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید


صدور گذرنامه مفقوده

اگر شخص متقاضی دارای ویزای معتبر مالزی( ویزای کار/ دانشجویی / خانه دوم / همراه )  باشد :

 
جهت دریافت گذرنامه ی جدید بهمراه مدارک ذیل:

مدارک مورد نیاز:

 1.  تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه
 2. تصویر صفحه اول و ویزای معتبر مالزی
 3.   اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
 4.   اصل و تصویر کارت ملی
 5.   اصل و تصویر کارت پایان خدمت جدید (در صورت درخواست تغییر محل اقامت)
 6.   گزارش پلیس به انگلیسی ممهور به مهر اداره پلیس
 7.   گزارش و شرح دست نویس چگونگی و علت مفقود شدن گذرنامه به فارسی
 8.    2 قطعه عکس جدید رنگی  (پشت زمینه سفید ، بدون عینک ، کروات و بانوان محترم با حجاب اسلامی)

 

پی نوشت1: تصویر ویزای ارائه شده و اقامت قانونی متقاضی از اداره مهاجرت مالزی استعلام خواهد شد.

پی نوشت2: چنانچه اصل مدارک هویتی فوق در ایران باشد ، می بایست یکی از بستگان و یا آشنایان با ارائه ی مدارک فوق به وزارت امورخارجه تهران ساختمان شماره 3 و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.

پی نوشت3: جهت افراد فاقداجازه معتبر (Over Stay)برگ عبور برای بازگشت به کشور صادر میگردد.

پی نوشت 4: جهت تحویل و ارائه ی مدارک برای تعویض گذرنامه حضور شخص الـزامی است.

پی نوشت5: حضور پدر و یا موافقت رسمی ایشان جهت تعویض گذرنامه فرزند زیر 18 سال ضروری است.

 پی نوشت6: چنانچه دانشجوی دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و دارای پرونده دانشجویی می باشید ( و یا همسر و فرزند دانشجو هستید) تعویض گذرنامه رایــگان میباشد. جهت اطمینان بیشتر حتـــــما گواهی اشتغال به تحصیل با تــاریخ روز بهمراه پرینت کــد رهگیری مربوط به سامانه تایید اسناد کنسولی( تـاک) ( به نشانی Tak.mfa.ir)را بهمراه داشته باشید.

        پی نوشت7: مدت زمان استفاده از تسهیلات دانشجویی ( گذرنامه رایگان، مهر خروج دانشجویی و ...) برای مقطع کارشناسی 6 سال، کارشناسی ارشد 3 سال و دکتری 6 سال می باشد.


         پی نوشت8: رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.