امور کنسولی

صدور نامه گمرک

طبق بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی موارد زیر از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:

ح. لوازم خانه مستعمل و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج از کشور حداقل یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه مستعمل و اشیاء اتباع خارجی دارای حداقل اجازه اقامت یک ساله که به ایران وارد می شوند، مشروط بر این که:

  1. لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود. موارد قوه قهریه (فرس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است.
  2. لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شئون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجارینداشته باشد.
  3. در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.

تبصره 1- منظور از لوازم خانه اشیائی است که به طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می گیرد.

تبصره 2- اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند. 

  مدارک مورد نیاز:

  

1.تکمیل فرم معرفی نامه گمرک  دانلود 

2. ارائه اصل گذرنامه