امور کنسولی

ثبت ازدواج

ازدواج مرد و زن ایرانی

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مشخصات فردی - یک نسخه 
 2. تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج - یک نسخه
 3. اصل و تصویر شناسنامه معتبر و عکسدار زوجین - یک نسخه
 4. اصل و تصویر گواهی بهداشتی زوجین مبنی بر نداشتن امراض مانع ازدواج - یک نسخه به زبان انگلیسی
 5. اصل و تصویر ثبت ازدواج محلی زوجین صادره از مقامات ذیصلاح دولت مالزی به زبان انگلیسی (تایید وزارت خارجه مالزی) - یک نسخه
 6. اصل و تصویر اجازه نامه رسمی ولی زوجه (در صورتی که ازدواج اول باشد) - یک نسخه
 7. عکس 4×3 جدید رنگی و یکنواخت زوجین - چهار قطعه
  (تمام رخ با زمینه سفید٫ بدون کلاه و عینک/ خانمها با حجاب کامل)
 8. اصل قبض بانکی پرداخت هزینه ثبت ازدواج _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید. 

توضیحات:

 1. اگر پدر (یا ولی قطعی ) زوجه فوت کرده باشد ارائه گواهی فوت ضروری است  بدیهی است در اینصورت نیازی به اجازه قیم، مادر و یا برادر زوجه نمی باشد.
 2. چنانچه زوجین داردای سابقه طلاق در شناسنامه باشند ارائه اصل طلاق نامه ضروری است .
 3. چنانچه گواهی ذکر شده در فوق از زبان محلی به انگلیسی ترجمه شده باشد. تائید وزارت امور خارجه مالزی الزامی است.


مرد ایرانی با زن خارجی

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مشخصات فردی توسط زوجین - یک نسخه
 2. تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج توسط زوجین - یک نسخه
 3. اصل و تصویر شناسنامه معتبر و عکسدار زوج - یک نسخه
 4. اصل و تصویر گذرنامه زوج - یک نسخه
 5. اصل و تصویر گواهی تشرف به دین مبین اسلام (در صورتیکه زوجه مسلمان نباشد) - (تایید وزارت خارجه مالزی) -یک نسخه
 6. اصل گواهی ولادت یا کارت شناسایی زوجه - یک نسخه به زبان انگلیسی(تایید وزارت خارجه مالزی)
 7. اصل و تصویر گذرنامه زوجه - یک نسخه
 8. اصل و گواهی ثبت ازدواج محلی از مقامات دولت مالزی  - یک نسخه به زبان انگلیسی (تایید وزارت خارجه مالزی)  
 9. اصل گواهی بهداشتی زوجین مبنی بر نداشتن امراض مانع ازدواج بیماریهای واگیر دار و اعتیاد) - یک نسخه به زبان انگلیسی
 10. عکس 4×3 جدید رنگی و یکنواخت زوجین - چهار قطعه عکس از زوج و 6 قطعه عکس از زوجه (تمام رخ با زمینه سفید٫ بدون کلاه و عینک/ خانمها با حجاب کامل)
 11. اصل قبض بانکی پرداخت هزینه ثبت ازدواج _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید. 

توضیحات:

 1.  در گواهی ولادت (زوجه) میبایستی نام و نام خانوادگی پدر و مادر زوجه بطور کامل ذکر شده باشد. ضمنا چنانجه گواهی ولادت به زبان انگلیسی ترجمه شده است الزاما به تائید وزارت امورخارجه مالزی نیز برسد .
 2. بانوان خارجی پس از ازدواج با مردان ایرانی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را کسب خواهند نمود لذا جهت آنان شناسنامه و گذرنامه ایرانی می بایستی صادر گردد. بدین منظور برای اطلاع از شرایط به بخش سجلات و گذرنامه مراجعه نمایند.

 


زن ایرانی با مرد خارجی

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مشخصات فردی توسط زوجه - یک نسخه
 2. تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج توسط زوجین- یک نسخه
 3. اصل و تصویر شناسنامه معتبر و عکسدار زوجه - یک نسخه
 4. اصل و تصویر گذرنامه زوجه - یک نسخه 
 5. اصل و تصویر اجازه نامه رسمی ولی زوجه (در صورتی که ازدواج اول باشد) - یک نسخه
  1.  تبصره : در صورت فوت ولی زوجه ارائه گواهی فوت الزامی است . در صورت  سابقه طلاق و یا وفات همسر اول ارائه اصل طلاق نامه  و یا گواهی فوت ضروری است
 6. اصل و تصویر گواهی تشرف زوج غیر مسلمان به دین مبین اسلام (در صورتیکه زوجه مسلمان باشد) - یک نسخه (تایید وزارت خارجه مالزی)
 7. اصل و تصویر گواهی ولادت (تایید وزارت خارجه مالزی) یا گذرنامه زوج - یک نسخه
 8. اصل گواهی جاری شدن عقد شرعی صادره از سوی مراجع اسلامی - یک نسخه به زبان انگلیسی
 9. اصل و تصویر گواهی ثبت ازدواج محلی صادره از سوی مراجع رسمی - یک نسخه به زبان انگلیسی (تایید وزارت خارجه مالزی) 
 10. اصل و تصویر گواهی بهداشتی زوجین مبنی بر نداشتن امراض مانع ازدواج - (از قبیل بیماریهای واگیر دار و اعتیاد) یک نسخه به زبان انگلیسی
 11. اصل و تصویر گواهی تجرد صادره از سوی مراجع رسمی  دولت متبوع زوج  - یک نسخه (اختیاری)
 12. اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه زوج  - یک نسخه (اختیاری)
 13. اصل و تصویر گواهی اشتغال به کار و داشتن استطاعت مالی زوج  - یک نسخه (اختیاری)
 14. تعهد کتبی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و بلیط مراجعت زوجه و فرزندانش به ایران - یک نسخه (اختیاری)
 15. عکس 4×3 جدید رنگی و یکنواخت زوجین - نه (9) قطعه از هر نفر (عکس تمام رخ با زمینه سفید بدون کلاه و عینک ، خانم ها با حجاب کامل )
  (تمام رخ با زمینه سفید٫ بدون کلاه و عینک/ خانمها با حجاب کامل)
 16. اصل قبض بانکی پرداخت هزینه صدور پروانه زناشویی _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید. 
 17. اصل قبض بانکی پرداخت هزینه ثبت ازدواج _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید. 

توضیحات:

 1. مدارک مورد نیاز اشاره شده در ردیفهای 11, 12، 13 و 14 در صورت عدم درخواست زوجه ارایه آن مدارک الزامی نیست.
 2. چنانچه گواهی ذکر شده در زبان محلی به انگلیسی  ترجمه باشد تایید وزارت امورخانه مالزی الزامی است .